طراحی لوگو شرکت تجهیزات پزشکی میشامد

کارفرما

شرکت تجهیزات پزشکی میشامد

تکنولوژی های استفاده شده

CorelDRAW

Adobe Illustrator