طراحی لوگو شرکت خدماتی دنیای تک

کارفرما

شرکت خدماتی دنیای تک

تکنولوژی های استفاده شده

CorelDRAW