طراحی لوگو کانون مهارت افزایی طوفان بزرگ

کارفرما

مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا

تکنولوژی های استفاده شده

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop