لوگو کافی شاپ توبی

کارفرما

کافی شاپ 2B (توبی)

تکنولوژی های استفاده شده

Adobe Illustrator

CorelDRAW